O wydarzeniu

Szanowni Państwo Wystawcy, Patroni i Partnerzy

W związku z sytuacją epidemiczną, jaka panuje obecnie w kraju oraz towarzyszącymi jej ograniczeniami – przeprowadzenie wydarzenia GRANICE’20  IV edycja nie będzie już możliwe w bieżącym roku.

Nowe wydarzenie – Granice’ 21 planujemy przeprowadzić w ostatniej dekadzie września 2021 roku. Wierzymy, że pozwolą na to warunki epidemiczne i związane z nimi zniesienie ograniczeń. Granice’21 będą dotyczyć nie tylko klasycznej tematyki ochrony granic przez Straż Graniczną i współpracy służb mundurowych na granicach ale także będą poświęcone po raz pierwszy-  zagadnieniu obrony wojskowej granic. Mamy nadzieję, że pozwoli to na rozwój merytoryczny wydarzenia a przez to zwiększenie jego atrakcyjności tematycznej dla wystawców i producentów oraz służb mundurowych.

Niezależnie od IV edycji Granic’21 planujemy wstępnie, wzorem ubiegłych lat, w porozumieniu z KGSG, przeprowadzić III edycję tzw. Poligonu Targów Lublin w ostatnim tygodniu maja 2021. Jest to spotkanie Straży Granicznej i jej komórek techniki / zaopatrzenia z producentami wybranych rozwiązań technologicznych służące sprawdzeniu ich w warunkach terenowych.

Szczegółowe daty wydarzeń zostaną podane do Państwa wiadomości do końca bieżącego roku. Wszystkie dokonane przez Państwa Wystawców wpłaty na poczet udziału w targach Granice 2020 będą zaliczone na poczet opłacenia dowolnego wydarzenia- z przedstawionych powyżej- w 2021

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Modernizacja służb

Historia polskich formacji granicznych

TARGI W TRAKCIE EPIDEMII – zasady

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na terenie Targów Lublin S.A.

 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług ma obowiązek niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy oraz powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od wykonywania pracy stacjonarnej na terenie targów.
 2. Wprowadzono procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
 3. Spotkania i narady wewnętrzne są przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy osobami.
 4. Zapewniono pracownikom środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe) oraz preparaty do dezynfekcji rąk.

Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Zmienia się sposób organizacji przestrzeni wystawienniczej w Targach Lublin S.A. poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie targów podczas organizowanych wydarzeń ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenie rękawiczek jednorazowych, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Na terenie targów umożliwia się zakup środków ochrony osobistej.
 4. W celu ograniczenia liczby osób przebywających na terenie targów wprowadzono rejestrację online z podziałem na poszczególne dni.
 5. Na terenie targów zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
 6. Na terenie targów podczas wydarzeń obowiązuje zakaz roznoszenia ulotek oraz innych działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Materiały reklamowe będą dostępne na stojakach.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Na wydarzenia organizowane w Targach Lublin S.A. można zakupić bilety wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych.
 2. Prowadzona jest obowiązkowa rejestracja wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji zawiera obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Na terenie targów będą mogły przebywać wyłącznie osoby uprawnione, które posiadają dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
 4. Na terenie targów zostały wyodrębnione ciągi komunikacyjne dla uczestników wydarzenia – jeden dla gości wchodzących na teren targów, drugi dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 5. Zapewniono bezpieczną przestrzeń dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielona została strefa kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 2 m.
 6. Wprowadzono bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
 7. W strefach wejścia jest prowadzona weryfikacja ilości osób znajdujących się na terenie targów co pozwala na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
 8. W strefach wejścia, będzie weryfikowane czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Prowadzony będzie bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 10. Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenie („izolatorium”) dla osób z objawami infekcji.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

 1. Ograniczona została liczba punktów obsługi do niezbędnego minimum i umożliwiona, w jak najszerszym stopniu, obsługa online.
 2. Stanowiska w punktach obsługi są wyposażone w osłony z plexi.
 3. Do pracy dopuszczeni są pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała oraz wyposażeni w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 4. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 2 metry. Wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 2 metrów od osoby obsługującej.
 5. Powierzchnie lady recepcyjnej w punkcie obsługi będą dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.
 6. Zalecamy stosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczono folią terminale płatnicze, które są dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI 

 1. W trakcie montażu i demontażu stoisk zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS.
 2. Do pracy na stoisku mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy, którzy mieli przeprowadzoną kontrolę temperatury ciała i są wyposażeni w środki ochrony osobistej, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 3. Wystawca musi przeszkolić personel obsługujący stoisko na temat reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników targów na stoisku.
 4. Wystawcy są zobowiązani do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących, które będą dostępne dla gości odwiedzających stoisko.
 5. Wystawcom zostaną wydane zalecenia, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).
 6. Zaleca się wystawcom przygotowanie przestronnych stoisk, z gładkimi powierzchniami, w których będą mogły być zachowane normy bezpieczeństwa dotyczące odległości pomiędzy osobami znajdującymi się na stoisku.
 7. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej i innych powierzchni płaskich na stoisku nie rzadziej niż co godzinę.
 8. Dostosowano liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 1. Strefy gastronomiczne (w tym restauracja) zostały przygotowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
 2. Zapewniono bezpieczną przestrzeń dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracja) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 2 metry.

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający działa zgodnie z szczegółowym planem zachowania higieny.
 2. Zapewniono odpowiednią ilości urządzeń do higieny rąk, ze środkami na bazie alkoholu w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp.
 3. Personel obsługujący wydarzenie targowe został przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
 4. Przeprowadzane są regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 5. Śmieci i odpady są przechowywane w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 6. Pomieszczenia i przestrzenie, w jakich przebywają uczestnicy, są regularnie wentylowane.
 7. Wszystkie toalety są wyposażone w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Jest stosowana regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 8. Zapewnienie obecności zespołu medycznego dostępnego na terenach targowych podczas wydarzenia.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 1. Podczas targów będą prowadzone wzmożone akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia.
 2. Wprowadzono zmiany w regulaminach udziału w targach z uwzględnieniem zapisów o zasadach bezpieczeństwa.
 3. Podczas wydarzeń będą podawane komunikaty (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach targowych, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
 4. W widocznych miejscach są eksponowane materiały edukacyjne (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
 5. Uruchomiono alarmowy numer telefonu, który jest dostępny w czasie wydarzeń targowych. Jest on obsługiwany przez pracowników Biura Targów. Informację o numerze alarmowym umieszczono w widocznych miejscach na terenie targów i stronach www.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi

 1. Pracowników/osoby świadczące usługi poinstruowano, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z pracodawcą, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  mogą  być  zakażeni  koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl  lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Powiadomiona zostanie właściwa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Pracownik będzie stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Zostanie ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Zakład pracy będzie stosował się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie  narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

Galeria

Wstęp

WŚRÓD NASZYCH WYSTAWCÓW W 2019

PGZ-e1550673718234
LOGOTYP_MASKPOL_nowe-1-e1550673703726
fabryka-broni-e1550080944906
pco-logo
LOGO
Logo PZL-Świdnik PANTONE
ibcol-logo-1
S_transparent_bg
inphotech
integra
Raytech_logo_ikonki_nowy
logo_since1974-e1553072641960 (1)
logo-kontakt-1-1-e1550145384295
protectoru
logo_industry_division_projekt
logo polvision
modar
safe key
Sprint2008_logo
umo
CITROEN
dpiidea
logo PRAK aktual.T
HAIX_neg_CMYK
logo enigma
ndt-net
Everest logo_nowe_q_v11
ctm

Dla Wystawców

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Uczelnie i placówki naukowe (wydziały politologiczne, bezpieczeństwa, informatyki, logistyki, lotnictwa); szkoły mundurowe; instytuty oraz organizacje związane z granicami, ruchem transgranicznym, wymianą graniczną; media z branży zaopatrzenia i techniki służb mundurowych

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcą Państwo poznać cennik bądź zgłosić swój udział w Targach prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

FORMULARZE DODATKOWE

Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

USŁUGI I WYPOSAŻENIE

Budowa stoisk, wyposażenie dodatkowe, spedycja

81 458 15 11

Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin

info@targi.lublin.pl

GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY

Komendant Główny Straży Granicznej

logo_strazy_granicznej

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

PATRONATY HONOROWE

Poseł na Sejm RP

Wojewoda lubelski
patronat2018
Patronat_K¯uk_PDF
godlo_artur_chojecki

Główny Lekarz Weterynarii

WETER

SŁUŻBA SAR

logo_png

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY

Logo_Defence24
InfoSecurity Duze CMYK

Patronat naukowy

PATRONATY MEDIALNE

logo RAP-20lat-wektor-kolor
pobrane
pl-duze-czarne-e1550830939365
OiB_logo_canva
magnum
Winieta-Lotnictwa
Projekt bez tytułu (13)
msio
PZ 2019 kolor
VIP DEFENCE logo
logo3-e1549365295754
alarmy_zrodlo
logo

PARTNERZY

lhe
logo_bez_tła
policja

Zespół

PIOTR GODZINA

Kierownik projektu

+48 797 970 240

p.godzina@targi.lublin.pl

JOANNA JASIŃSKA

Współpraca z Wystawcami

kom. +48 609 297 539

joanna.jasinska@grupamtp.pl

ROBERT MĘCINA

Współpraca z Wystawcami

+48 696 030 088

robert.mecina@grupamtp.pl

KAROLINA DEPTUŚ

Promocja/Obsługa mediów

+48 79 79 702 26

k.deptus@targi.lublin.pl

AGNIESZKA DRAGAN-WÓJTOWICZ

Promocja/Obsługa mediów

+48 79 79 702 25

a.dragan@targi.lublin.pl

TOMASZ WOJCIECHOWSKI

Promocja/Obsługa mediów

+48 691 02 92 93

tomasz.wojciechowski@grupamtp.pl

Kontakt

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@targi.lublin.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu. 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie kontekstowej informacji marketingowej, 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania oferty.