USTAWA
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”

Art. 1.

 1. Ustanawia się „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”, zwany dalej „Programem”.
 2. Wdrożenie Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „formacjami”, i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.
 3. Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984).
 4. Podmioty realizujące Program, w celu sfinansowania w poszczególnych latach przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1–3, mogą zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody:
  1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministrem”, lub właściwego wojewody – w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami;
  2. ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w odniesieniu do środków ujmowanych w rezerwie celowej, o której mowa w art. 4 ust. 2.

Art. 2.

Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

 1. inwestycje budowlane;
 2. zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu:
  a)     transportowego,
  b)    uzbrojenia i techniki specjalnej,
  c)     informatyki i łączności;
 3. zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;
 4. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy;
 5. zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek.

Art. 3.

 1. Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i przez nich nadzorowane lub kontrolowane oraz Szef Biura Ochrony Rządu.
 2. Programem są objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych – realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Art. 4.

 1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 186 697 tys. zł, w tym w:
  1. 2017 r. – 1 389 611 tys. zł;
  2. 2018 r. – 1 922 888 tys. zł;
  3. 2019 r. – 3 075 973 tys. zł;
  4. 2020 r. – 2 798 225 tys. zł.
 2. W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w tworzonej corocznie rezerwie celowej na realizację Programu wynoszą łącznie 3 715 786 tys. zł, z tego w:
  1. 2017 r. – 280 000 tys. zł;
  2. 2018 r. – 748 168 tys. zł;
  3. 2019 r. – 1 853 889 tys. zł;
  4. 2020 r. – 833 729 tys. zł.
 3. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w załącznikach nr 1–3 do ustawy.
 4. Podział kwot ujętych w rezerwie celowej, o której mowa w ust. 2, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w załącznikach nr 4–6 do ustawy.
 5. Wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, umożliwiający wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, jest określony w załączniku nr 7 do ustawy.

Art. 5.

 1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister.
 2. Minister dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków budżetowych przez poszczególne formacje.
 3. W trakcie realizacji Programu mogą być dokonywane, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1–6 do ustawy, przez:
  1. ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Ministra – w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 4–6 do ustawy;
  2. Ministra – w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 1–3 do ustawy,  z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 1, oraz przepisów art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Minister o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2, niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 5. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1–3 do ustawy, w zakresie wydatków poszczególnych wojewodów, wymagają również zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać wydatków na przedsięwzięcia: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

Art. 6.

Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2021 r. informację końcową o realizacji Programu.

Art. 7.

 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 17 927 971 tys. zł, z tego w:
  1. 2017 r. – 1 389 611 tys. zł;
  2. 2018 r. – 1 922 888 tys. zł;
  3. 2019 r. – 3 075 973 tys. zł;
  4. 2020 r. – 2 798 225 tys. zł;
  5. 2021 r. – 1 456 879 tys. zł;
  6. 2022 r. – 1 456 879 tys. zł;
  7. 2023 r. – 1 456 879 tys. zł;
  8. 2024 r. – 1 456 879 tys. zł;
  9. 2025 r. – 1 456 879 tys. zł;
  10. 2026 r. – 1 456 879 tys. zł.
 2. Minister monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust. 3.
 3. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia w danym roku budżetowym limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, Minister wprowadza mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Marek Kuchciński

Załączniki
do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
(poz …)

Załącznik nr 1

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
W FORMACJACH

Załącznik nr 2

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU

Załącznik nr 3

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU W FORMACJACH

Policja

Straż Graniczna

Państwowa Straż Pożarna

Biuro Ochrony Rządu

Załącznik nr 4

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W FORMACJACH

Załącznik nr 5

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU

Załącznik nr 6

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU W FORMACJACH

Policja

Straż Graniczna

Państwowa Straż Pożarna

Biuro Ochrony Rządu

Załącznik nr 7

WZROST WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ STANOWIĄCEJ PRZECIĘTNE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY