Europejska Agencja Straży Granicznej  i  Przybrzeżnej  FRONTEX ,  która ma siedzibę w Warszawie, ogłosiła o zamówieniu dotyczącym zakupu sprzętu potrzebnego dla jej działań.

2017/S 126-255692

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Frontex
Plac Europejski 6
Warsaw
00-844
Polska
Tel.: +48 222059500
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Faks: +48 222059501
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.frontex.europa.eu

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2662

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o dostawy sprzętu informacyjno-komunikacyjnego, części zamiennych i akcesoriów

Numer referencyjny: Frontex/OP/238/2017/KM.

II.1.2)Główny kod CPV

30230000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o dostawy sprzętu informacyjno-komunikacyjnego, części zamiennych i akcesoriów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o dostawy sprzętu informacyjno-komunikacyjnego, części zamiennych i akcesoriów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

każda umowa ramowa zostanie zawarta na początkowy okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie 3 razy, każdorazowo na okres 12 miesięcy, na tych samych warunkach, chyba że jedna ze stron poinformuje drugą stronę o zamiarze nieprzedłużania umowy ramowej. Całkowity czas trwania umowy ramowej nie może przekroczyć 4 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 6

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/08/2017

Czas lokalny: 17:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 17/08/2017

Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy:http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/06/2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255692-2017:TEXT:PL:HTML?WT.mc_id=RSS-Feed?WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=255692-2017&WT.rss_ev=a